Biography

Author Picture

Hồ Hoàng Đông

Hiện đang công tác tại thành phố Hà Nội.

Có nhiều thi phẩm được đăng báo Tiền phong, báo Văn nghệ, báo Văn nghệ Công an; Tạp chí Người Hà Nội...

Website: laivotich.vn

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Tuổi 20 hát (tập thơ) – NXB Thanh niên, 2017
  • Sương khuya (tập thơ) – NXB Thanh niên, 2019
  • Rêu phủ thềm rồng (tập thơ) – NXB Hội Nhà văn, 2020
  • Trần gian, đêm rất buồn (tập thơ) – NXB Văn học, 2020.
  • Hạ ca (tập thơ) - NXB Hà Nội, 2023.

Books Of Hồ Hoàng Đông